top of page

Asistans Finerè COVID-19

Pandemi COVID-19 la pote anpil chagren nan anpil fanmi. Nan FEMA, misyon nou se pou ede moun anvan, pandan epi apre dezas. Nou angaje nou pou ede soulaje kèk nan estrès finansye ak fado viris la te koze.


Klike la a pou plis enfòmasyon an Kreyòl


En Français


8 views0 comments
bottom of page