top of page

Bilten Zafè Kowona

Zanmi nou yo,

Onè. Nan pwochenn ane kap vini la a pati mwa Jiyè sila a, Fwon Ini ap pibliye ou bilten totalman an Kreyòl sou Zafè Kowona chak de (2) mwa pou kontinye bay bon jan enfòmasyon nan bon ti mamit ki soti nan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e avèk lòt patnè konsekan nou an ki se Morehouse School of Medicine. Li nesesè pou nou kontinye suiv konsèy sante yo pou nou pwoteje tèt nou paske kòm nou ka wè maladi fèt kontinye ap fè dega toujou nan lemonn.

Jodi a nou prezante w premye numewo a. Tanpri peze sou lyen anba pou ka wè tout bilten an. Lap wouvè tankou ou ti liv (flipbook). Wap gen posibilite pou tounen chak paj tankou ou tap li ou veritab liv, lè w peze sou flèch sou chak bo ekran an. An plis, anba paj la, wap jwenn zouti kap pèmèt w navige bilten an. Tankou siy plis la (+) la ki ka fè paj la pi gwo pou ka li pi alèz, ou bouton pou telechaje bilten si tout fwa w pa ta renmen fòma liv la, e lòt zouti ankò. Tanpri pa ezite kontakte nou pou pataje ide w sou bilten an avèk nou. Tanpri pataje bilten avèk lòt zanmi ki nan pwòp rezo sosyal pa w.

Mèsi anpil.


Dear Friends,

Greetings. As of this month of July, the United Front will publish in the upcoming year a bimonthly newsletter totally in Haitian Creole about the COVID-19 virus to continue to provide reliable information from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and from our strategic partner Morehouse School of Medicine. As we continue to witness the devastating effects of the disease throughout the world, it is necessary to continue to follow the latest health guidelines to remain safe and healthy.

Today, you are receiving our first issue. Please click on the link below to view the entire newsletter. It is in the form of a flipbook. You will have an opportunity to simulate turning the pages by clicking on the arrows on each side of your screen. In addition, you will find a toolbar at the bottom of your screen that will allow you to navigate the newsletter. For example, the + sign will allow to zoom in and increase the size of the page to facilitate reading, the download button to download the newsletter in a non-book format, and other tools. Please do not hesitate to contact us and provide your feedback on the newsletter. Also, please share with others in your own social network.

Thank you.10 views0 comments

Commentaires


bottom of page